UA


UKRAiNATV
– це експериментальний, колективний та міжсекторальний проект у сфері медіакультури. Проект займається новими стратегіями взаємовідносин, новими формами продакшену та ГІБРИДНОЮ приСУТНІСТЮ. Це інтернет-телебачення, що спеціалізується на побудові живих аудіовізуальних мостів, багатоканальний стрімінговий хаб, студія звукозапису та ГЛОКАЛЬНА мережа – і все це одночасно. І останнє, але не менш ва жливе – група людей…

UKRAiNATV працює в тіні ВІЙНИ та геополітичної напруженості. Але те, чого ми намагаємося досягти – це побудувати СОЛІДАРНІСТЬ, ЕМПАТИЧНИЙ і БЕЗПЕЧНИЙ ЧАСОПРОСТІР для загрожених меншин, аватарів і різнокольорових фріків з нашої міжгалактичної глокальності.Ми тут – в Інтернеті – і тут – в Кракові, Польщі, Центральній Європі – в гарячій точці геополітики між Заходом і Сходом, Північчю і Півднем – змішуємо приСУТНІСТЬ, теперішнє, минуле і майбутнє – наші приватні та інтимні свідчення і соціальні, політичні та культурні контексти.

UKRAiNATV експериментує з тактичними медіа та реаліями, змішуючи старе та абсолютно нове обладнання та концепції, створюючи унікальні поєднання реального та віртуального, онлайнового та офлайнового. Це глокальний, гібридний та колективний “плавильний котел” людей, машин, ідей, ідентичностей та сигналів, які ми поєднуємо в режимі реального часу та надсилаємо по всьому світу з нашої бази інтерактивного ТЕЛЕБАЧЕННЯ #StreamArtStudio, спроектованого на формування майбутнього.

UKRAiNATV також є хабом для процесів зв’язку та перетворень – транснаціональних, трансмедійних, трансдисциплінарних і транскультурних, офлайн і онлайн, зв’язків з ІНШИМИ. Ми будуємо медіа-мости, тестуємо та винаходимо інструменти для гібридної СПІЛЬНОТИ. Ми пов’язуємо нашу діяльність з паралельними течіями по всьому світу, співпрацюючи з людьми, колективами та інституціями, наприклад, у Києві, Амстердамі, Ванкувері, Мілані, Варшаві, Нансі та багатьох інших містах.

UKRAiNATV народилося через кілька днів після 24 лютого 2022 року, на початку повномаштабного російського вторгнення в Україну. Ми розпочали свою щоденну діяльність – виробництво відеосвідчень того часу, об’єднання людей в Україні, Кракові та по всьому світу, проводячи щотижневі прямі ефіри та організовуючи базову підтримку під час нинішньої гуманітарної кризи.І, нарешті, UKRAiNATV також є крихким і нестабільним, як і наш час. Це мистецький, соціальний, політичний та дослідницький проєкт в одному. Ми, мабуть, одна з найменш фінансово забезпечених телевізійних мереж у світі – і одна серед найбільш експериментальних.

PL


UKRAiNATV
to eksperymentalny, kolektywny i międzysektorowy projekt w szeroko rozumianej domenie CYBER. Tworzy i testuje nowe strategie relacyjne, taktyki troski oraz HYBRYDOWE formy produkcji i współobecności. To jednocześnie internetowa TV budująca audiowizualne mosty, wielokanałowy i wieloplatformowy HUB streamingowy, studio nagrań i glokalna sieć wielokierunkowych i transwersalnych współprac. To także grupa osób.

UKRAiNATV to otwarty kolektyw osób twórczych, medialnych freaków, aktywistek, badaczy, dizajnerek, muzyków i dj-ów z Ukrainy, Polski, Białorusi, Włoch i wielu innych krajów. To zespół osób w potrzebie i osób pomagających – osób uchodźczych, nomadycznych, emigranckich i imigranckich, które nie czują się bezpiecznie we własnych krajach lub osobistych sytuacjach w jakich się znalazły. Osób, którzy znajdują nowe możliwości w tej eksperymentalnej przestrzeni.

UKRAiNATV miksuje i miesza media i RZECZYWISTOŚCI. To glokalny, HYBRYDOWY i kolektywny tygiel – osób, maszyn, danych, idei, tożsamości i sygnałów, które łączymy i miksujemy w czasie rzeczywistym, i wysyłamy w świat z naszego labu – StreamArtStudia. Tworząc interaktywną TELEWIZJĘ przyszłość (która jest naszą teraźniejszością).

Jesteśmy w gorącym punkcie geopolitycznych napięć między Zachodem i Wschodem, Północą i Południem. Tworzymy i miksujemy TERAŹNIEJSZOŚĆ, przeszłość i przyszłość – nasze prywatne i intymne świadectwa oraz społeczne, polityczne i kulturowe konteksty.
UKRAiNATV to także strefa transferów – transnarodowych, transmedialnych, transdyscyplinarnych i transkulturowych, of-line i on-line połączeń z INNYMI. Tworzymy wiedzę, budujemy medialne mosty, testujemy i wymyślamy narzędzia dla hybrydowej WSPÓŁOBECNOŚCI. Linkujemy nasze działania z podobnymi zjawiskami na całym świecie. Współpracujemy z osobami, kolektywami i instytucjami w Kijowie, Amsterdamie, Vancouver, Mediolanie, Warszawie, Nicei i wielu innych miejscach.

UKRAiNATV rozpoczęła swą działalność tuż po 24 lutego 2022 roku. Podczas gdy w Ukrainie rozpoczęła się rosyjska inwazja i wojna na pełną skalę, my rozpoczęliśmy codzienną wielowątkową aktywność. Produkujemy świadectwa audiowizualne z tego trudnego czasu, nagrywamy wywiady, reportaże, zapraszamy do studia osobowości, mieszamy języki, spotykamy się offline in on-line linkując osoby migrujące (nie tylko) z Ukrainy, (nie tylko) w Polsce, w Krakowie i w regionie. Realizujemy cotygodniowe #EFIRY – 2-3 godzinne bloki programów na żywo. Angażujemy się także we wsparcie osób potrzebujących i organizację HYBRYDOWYCH wydarzeń specjalnych.

UKRAiNATV jest delikatna, krucha i niestabilna, jak nasze czasy. Jest to projekt artystyczny, społeczny, polityczny i badawczy jednocześnie. Jesteśmy prawdopodobnie jedną z najbiedniejszych telewizji na świecie i bez wątpienia – jedną z najbardziej eksperymentalnych!

EN

 

UKRAiNATV is an experimental, collective and cross-sectoral project in the field of media culture. It deals with new relational strategies and new HYBRiD production forms in the field of hybrid PRESENCE. It’s an Internet TV station specialized in building live audiovisual bridges, a multi-channel streaming hub, recording studio and glocal network, all at once. And last but not least a group of people…

UKRAiNATV is an open collective, crew of artists, media freaks, activists, researchers, musicians and djs from Ukraine, Poland, Belarus, Italy and multiple other countries – persons in-needs, refugees, nomadic artists, techno freaks, expats and migrants that do not feel safe to express themselves freely in their own country or states (taking this term in all meanings) and who are finding new opportunities in these experimental frames.

UKRAiNATV is experimenting with tactical media and realities, mixing used and brand new equipment and concepts, creating one-off blends of the real and the virtual, online and offline. It is a GLOCAL, hybrid and collective melting pot of people, machines, ideas, identities and signals that we mix in real time and send all around the world from our base at #StreamArtStudio, an interactive TELEViSION projected for the future (which is in fact our presence).

UKRAiNATV operates in the shadow of WAR and geopolitical tensions. But what we try to achieve is to build up SOLIDARITY, EMPATHETIC and SAFE SPACE-TIME for endangered minorities, avatars and colorful freaks from our intergalactic glocality.We are here – on the Internet – and here – in Krakow, Poland, Central Europe – in the hot-spot of geopolitical tensions between West and East, the Nord and the South – mixing PRESENCE, present, past & future – our private and intimate testimonials and social, political and cultural contexts.

UKRAiNATV is also a hub for transitions – transnational, transmedial, transdisciplinary and transcultural, off-line and on-line, connections with OTHERS. We build up media-bridges, test and invent tools for hybrid TOGETHERNESS. We link our activities with parallel practices all around the world collaborating with people, collectives and institutions, for example in Kyiv, Amsterdam, Vancouver, Milano, Warsawa, Nancy and many, many other cities.

UKRAiNATV was born a few days after the 24th of February 2022, at the start of the Russian invasion of Ukraine, when full scale war began. We have started our daily activity – production of the footage testimonies of that time, connecting people in Ukraine, Krakow and all around the world, doing weekly live-streams and organizing basic support during this humanitarian crisis.

And lastly, UKRAiNATV is also fragile and unstable, just like our times are. It is an artistic, social, political and research-based project in one. We are arguably one of the poorest television networks in the world – and among the most experimental ones.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x