UKRAiNATV @ SONAR SPECIAL #EFIR 59

UKRAiNATV @ SONAR SPECIAL #EFIR 59 Chants for Sonar’s Digital Grove  [EN]

In the heart of Barcelona, under the pulsating rhythm of the Sonar Festival, a small portal opened. A digital gateway, a cybernetic conduit, connecting distant lands and disparate souls. 🌍🔗

The Lazy Jesus, the sonic shapeshifter from Kyiv, emerged from this portal. His music, a pulsating heartbeat of the earth, echoed with the whispers of Ukrainian folklore. 🎶🌾 The ethereal notes of his compositions, a tribal chant for the digital age, danced through the air, a fusion of the ancient and the avant-garde. 🎵🌌

As the portal swung open, we were plunged into Gleb’s MIND DISINFECTION, a disorienting journey through a forest. A dream of raver who, lost in the throes of a trip, found himself waking up in this alien landscape, his gas mask the only remnant of the party left behind. 🌲🍄 The camera follows his every move, a relentless voyeur in this distorted reality which was dissected and separated into thin layers made from strings of 1s and 0s. The booming bass, once the soundtrack to a night of revelry, echoes hauntingly through the trees, a constant reminder of the rave that had spiraled into this nightmare. The portal, once a gateway to adventure, had become a trap, a one-way trip into the heart of the uncanny. 🌀🌲

From the eerie woods of Gleb’s imagination we were teleported to the uncanny confines of our VR living room where an otherworldly gathering took place. Gleb, Sofia, and Romek, the digital druid, spectral siren, and cybernetic witch-doctor, took center stage, their avatars flickering like ghostly apparitions in the digital ether. 🌐👻

Gleb conjured a sonic landscape with his bleeps and slowly rolling thumps, his digital incantations echoing through the virtual realm. Sofia channeled ancestral spirits through her voice, her words electronically squashed and stretched to produce a hypnotic, trance-like ambience. 🎶🔮 Romek added old-school electric guitar distortions to the mix, his laments of tortured strings weaving a spell of sound. His improvised poetic fervor, a nod to the dadaists of old, poured champagne into the depths of the ocean, a toast to the surreal and the sublime. 🎸🍾

In unison, they invoked the spirit of “Deep Dark Oceans”, a hymn by the one and only Chicks on Speed. Now a sacred chant, it was woven into the fabric of their digital ritual. 🌊🕹️In the midst of this tribal rite, the sight of Xenya, the princess-vandal, caught in a spider’s web, added a layer of tension. Was she a willing participant, or a sacrifice to the digital deities? 

The portal then opened to Przykrow’s manifesto, a digital declaration for the internet age. In the realm where avatars and ghosts danced, she proclaimed, humans do not exist! Bodies are documented and replaced by filtered facades. 📜🌐 She traversed the uncanny valley, a ghost in the machine, a testament to our digital existence. 👻💻

Gleb, our house lady jesus, summoned monsters from the depths of the digital abyss. Using a secret code of bleeps and words, he opened up a portal from hell, a cacophony of sound that sent shivers down the spine of the audience. 🎹👹

To end, Konrad spoke with Julia and Kasia Szymańska, who reflected on togetherness in the time of solitude, a longing for communal connection in the age of isolation. Kasia spoke about the s.POKOJE project, a beacon of peace and tranquility in the post-digital and post-pandemic wilderness. 🗣️🔗

In the pounding beats and distorted soundscapes, the audience found comfort in the chaos, solace in the surreal, a sense of togetherness in the tumult of the digital tide. A digital dreamscape, a sonic sanctuary, a space where the ethereal met the electronic, where the tribal met the technological, a neo-techno-tribal gathering, a dance of ghosts and avatars, humans and monsters, a testament to the transformative power of digital tribalism. 🎪🎵🌐

UKRAiNATV @ SONAR SPECIAL #EFIR 59 Chants for Sonar’s Digital Grove  [PL]

W sercu Barcelony, w pulsującym rytmie festiwalu Sonar, otworzył się mały portal. Cyfrowa brama, cybernetyczny kanał łączący odległe krainy i odmienne dusze. 🌍🔗

Lazy Jesus wyłonił się z tego portalu. Jego muzyka, pulsujące bicie serca ziemi, odbijała się echem szeptów ukraińskiego folkloru. Eteryczne nuty jego kompozycji, plemienny śpiew dla ery cyfrowej, tańczyły w powietrzu, łącząc starożytność z awangardą. 🎵🌌

Gdy portal się otworzył, zostaliśmy zanurzeni w MIND DISINFECTION Gleba, dezorientującej podróży przez las. Sen ravera, który, zagubiony w ferworze podróży, obudził się w tym obcym krajobrazie, a jego maska przeciwgazowa była jedyną pozostałością po imprezie. Kamera podąża za każdym jego ruchem, niestrudzony podglądacz w tej zniekształconej rzeczywistości, która została podzielona na cienkie warstwy wykonane z ciągów cyfr 1 i 0. Dudniący bas, niegdyś ścieżka dźwiękowa do nocnej zabawy, odbija się echem wśród drzew, nieustannie przypominając o imprezie, która przerodziła się w koszmar. Portal, niegdyś brama do przygody, stał się pułapką, podróżą w jedną stronę do serca niesamowitości. 🌀🌲

Z lasu wyobraźni Gleba zostaliśmy teleportowani do niesamowitego salonu VR, gdzie odbyło się nieziemskie spotkanie. Gleb, Sofia i Romek, cyfrowy druid, widmowa syrena i cybernetyczny szaman, zajęli centralne miejsce, a ich awatary migotały jak upiorne zjawy w cyfrowym eterze. 🌐👻

Gleb wyczarował dźwiękowy krajobraz za pomocą swoich bleepów i powoli toczących się uderzeń, a jego cyfrowe zaklęcia odbijały się echem w wirtualnym świecie. Sofia poprzez swój głos przekazywała duchy przodków, a jej słowa były elektronicznie zgniatane i rozciągane, tworząc hipnotyczną, transową atmosferę. Romek dodał do miksu oldschoolowe zniekształcenia gitary elektrycznej, a jego lamenty torturowanych strun tkały zaklęcie dźwięku. Jego improwizowany poetycki zapał, ukłon w stronę dawnych dadaistów, wlał szampana w głębiny oceanu, wznosząc toast za surrealizm i wzniosłość. 🎸🍾

Jednogłośnie przywołali ducha “Deep Dark Oceans”, hymnu jedynego w swoim rodzaju Chicks on Speed. Teraz jest to święta pieśń, która została wpleciona w ich cyfrowy rytuał. Pośród tego plemiennego rytuału, widok Ksenii, księżniczki-wandala, złapanej w pajęczą sieć, dodał warstwę napięcia. Czy była chętnym uczestnikiem, czy ofiarą dla cyfrowych bóstw? 

Następnie portal otworzył się na manifest Przykrow, cyfrową deklarację dla ery Internetu. W świecie, w którym tańczyły awatary i duchy, ogłosiła, że ludzie nie istnieją! Ciała są dokumentowane i zastępowane przefiltrowanymi fasadami. Przemierzała niesamowitą dolinę, duch w maszynie, świadectwo naszej cyfrowej egzystencji. 👻💻

Gleb przywołał potwory z głębin cyfrowej otchłani. Używając tajnego kodu bleepów i słów, otworzył portal z piekła rodem, kakofonię dźwięków, która przyprawiła publiczność o dreszcze. 🎹👹

Na zakończenie Konrad porozmawiał z Julią i Kasią Szymańską, które zastanawiały się nad wspólnotą w czasach  samotności, tęsknotą za wspólnotą w dobie izolacji. Kasia opowiedziała o projekcie s.POKOJE, będącym ostoją spokoju i wyciszenia w postcyfrowej i postpandemicznej dziczy. 🗣️🔗

W dudniących bitach i zniekształconych pejzażach dźwiękowych publiczność znalazła pocieszenie w chaosie, ukojenie w surrealizmie, poczucie wspólnoty w zgiełku cyfrowej fali. Cyfrowy pejzaż snów, dźwiękowe sanktuarium, przestrzeń, w której eteryczne spotkało się z elektronicznym, gdzie plemienne spotkało się z technologicznym, neo-techno plemienne spotkanie, taniec duchów i awatarów, ludzi i potworów, świadectwo transformacyjnej mocy cyfrowego plemienności. 🎪🎵🌐

UKRAiNATV @ SONAR SPECIAL #EFIR 59 Chants for Sonar’s Digital Grove  [UKR]

У самому серці Барселони, під пульсуючий ритм фестивалю Sonar, відкрився невеликий портал. Цифровий шлюз, кібернетичний канал, що з’єднує далекі землі та розрізнені душі. 🌍🔗

З цього порталу з’явився Lazy Jesus, звуковий перевертень з Києва. Його музика, пульсуюче серцебиття землі, перегукувалася з шепотом українського фольклору. Невагомі ноти його композицій, племінний спів для цифрової епохи, танцювали в повітрі, злиттям давнього та авангардного. 🎵🌌

Коли портал відчинився, ми поринули в ДЕЗІНФЕКЦІЮ РОЗУМУ Гліба, дезорієнтуючу подорож лісом. Сон рейвера, який, загубившись у муках подорожі, прокинувся в цьому чужому ландшафті, а його протигаз – єдине, що залишилося від вечірки. Камера стежить за кожним його рухом, невблаганний вуайєрист у цій спотвореній реальності, яка була препарована і розділена на тонкі шари, зроблені з ниток 1 і 0. Гучний бас, що колись був саундтреком до нічної гулянки, настирливо відлунює в деревах, постійно нагадуючи про рейв, який перетворився на цей кошмар. Портал, що колись був воротами до пригод, став пасткою, дорогою в один кінець у саме серце жахливого. 🌀🌲

З  лісу уяви Гліба ми телепортувалися до моторошних меж нашої кімнати у віртуальній реальності, де відбувалося потойбічне зібрання. Гліб, Софія та Ромек, цифровий друїд, спектральна сирена та кібернетичний чаклун, займали центральне місце, їхні аватари мерехтіли в цифровому ефірі, наче примарні привиди. 🌐👻

Гліб створював звуковий ландшафт за допомогою звукових сигналів і повільних ударів, його цифрові заклинання відлунювали у віртуальному світі. Софія викликала духів предків своїм голосом, її слова були електронно розчавлені і розтягнуті, щоб створити гіпнотичну, подібну до трансу атмосферу. Ромек додав до міксу олдскульні електрогітарні спотворення, його нарікання на замучені струни спліталися в заклинання звуку. Iмпровізований поетичний запал, кивок у бік старих дадаїстів, вилив шампанське в глибини океану, тост за сюрреалістичне та піднесене. 🎸🍾

В унісон вони закликали дух “Deep Dark Oceans”, гімну єдиних і неповторних Chicks on Speed. Тепер священний спів, він був вплетений у тканину їхнього цифрового ритуалу. Посеред цього племінного ритуалу вид Ксенії, принцеси-вандалістки, що потрапила в павутиння, додавав напруження. Чи була вона добровільною учасницею, чи жертвою цифрових божеств?

Потім портал відкрився маніфестом Przykrow, цифровою декларацією епохи Інтернету. У світі, де танцюють аватари і привиди, проголошувала вона: “люди не існують”! Тіла задокументовані і замінені відфільтрованими фасадами. Вона перетнула моторошну долину, привид у машині, свідчення нашого цифрового існування. 👻

Гліб викликав монстрів з глибин цифрової безодні. За допомогою секретного коду зі звуків і слів він відкрив портал з пекла, какофонію звуку, від якої у глядачів мурашки по шкірі бігли по спині. 🎹👹

На завершення Конрад поспілкувався з Юлією та Касею Шиманською, які роздумували про спільність у часи самотності, прагнення до спільного зв’язку в епоху ізоляції. Кася розповіла про проект s.POKOJE, який є маяком миру та спокою в пост-цифровій та постпандемічній пустелі. 🗣️🔗

У шаленому ритмі та спотворених звукових ландшафтах глядачі знаходили комфорт у хаосі, розраду в сюрреалістичному, відчуття єдності в бурхливому потоці цифрової епохи. Цифровий ландшафт мрій, звукове святилище, простір, де ефірне зустрілося з електронним, де племінне зустрілося з технологічним, нео-техно-племінне зібрання, танець привидів і аватарів, людей і монстрів, свідчення трансформаційної сили цифрового трайбалізму. 🎪🎵🌐

 

Our latest news

''
Konrad Wojnowski: Broadcasting (and) Cleansing-Review of UKRAiNATV’s 24hr Live Stream